Geriatric care census

 Out Patient Clinics 

 
S.No Location Apr-19 May-19 June-19 July-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19
1 Daba Gardens  299  302 328 344 340 336 312 329 317 322 319 310
2 Seethammadhara  82  86  92 93 97 94 92 96 88 94 93 89
3 One Town  24 21  32 32 35 35 34 30 30 28 29 24
4 Murali Nagar 80  69 80 82 84  76 71 78 72 74 74 80
5 Gajuwaka  63  67  62 68 73 64 64 63 65 65 63 72
6 Arilova  52 44  53 53 45 55 46 48 52 46 52 51
7 P.M.Palem  37 32 45 43 39 41 37 43 41 58 38 33
8 Chodavaram 164 155  175 174 170 184 166 177 163 168 169 175
9 Matsya Gundam  7    60 36  33 29 29 25 25 57 0 42
  TOTAL 808 779 927 925 916 914 851 889 853 912 840 876

 

 

 Old Age Homes

 
S.No Location Apr-19 May-19 June-19 July-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19
1 Prema Samajam 93 87 84 95 91 97 92 85 97  90 86 81
2 St. Joseph's  32  28 27 32 29 31 29 31 33  36 29 31
3 Priyadarsini   29  32 30 34 34 34 29 34 33  30 29 29
4 Vanaprastha 31  30  29 29 33 33 32 32 27  33 33 0
5 Sampad Vinayaka 0 0 0 25 25 21 21 20 18  18 0 0
6 Vijaya Sai  17  17 18 23 33 25 19 16 14  9 15 14
                           
  Total 202  194 188 238 245 241 222 218 222 216 192 155